תקנון ותנאי שימוש באתר www.stock-4u.com

תקנון ותנאי שימוש

הגדרות

 1. "האתר"- www.stock-4u.com  לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים.
 2. "גולש" "משתמש" ו/או "לקוח" – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או במידע ו/או הנתונים הקיימים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או בחלק מהם, לרבות צפיה פסיבית, וכן העברה, הדפסה ו/או שמירת נתונים ו/או קבצים ו/או קישורים.
 3. "בעל עסק"- גורם אשר מפרסם את מוצריו מפורסמים באתר.
 4. "אתר סחר" = "מפרסם" – אתר אינטרנט המפרסם בעל עסק ובאמצעותו גולשים יכולים לרכוש שובר הנחה.
 5. "פעולה באתר" – כל פעולת לחיצה על אחד מהקישורים המובילים אל אחד מאתרי הסחר ו/או הרשמה לאתר.

כללי

 1. התקנון שלהלן מגדיר את היחסים שבין האתר לבין כל גולש ו/או משתמש ו/או לקוח.
 2. ע"י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הגולש מקבל ומסכים להתחייב לכל תנאי השימוש.
 3. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר.
 4. השימוש באתר על תכניו וכל השירותים הניתנים בו מוצעים לגולש בכפוף לקבלת את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 5. כל המבצע פעולה באתר www.stock-4u.com  מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

אודות

 1. האתר www.stock-4u.com  מאגד ומציג לגולשים מגוון רחב של מבצעים, מוצרים ושירותים (להלן:"הדילים") המפורסמים באתרי סחר אלקטרוני (להלן:"אתרי סחר").
 2. האתר מרכז את כל הדילים המוצעים על ידי אתרי הסחר לצרכנים ומפנה את הגולשים לאתרי הסחר השונים.
 3. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי www.stock-4u.com  אינו מוכר ו/או מספק אי אילו מהדילים המוצעים למימוש באמצעות הקופונים המוצגים באתרי הסחר, אלא אם כן צוין אחרת בצורה מפורשת.
 5. הדילים מוצעים על ידי הגופים המפרסמים (להלן:"המפרסמים") השונים, אותם מרכז האתר, ולא על ידי האתר.
 6. אין לראות באתר www.stock-4u.com  כמי שמציע או מוכר את הדילים המופיעים בו או כמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או פרסומם.
 7. הגולש מסכים בזאת כי האתר לא יישא באחריות למידע או לתכנים שמקורם באותם מפרסמים ו/או אתרי סחר, לרבות לעניין זכויות קניין רוחני באשר הן, פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
 8. הגולש מסכים בזאת כי האתר לא יישא באחריות בכל הנוגע לאי-אמינות או נכונות הנתונים ו/או המידע ו/או התכנים, לרבות בנוגע למועד אספקת המוצר ו/או השירות, תקינות המוצר או טיב השירות של המוצרים ו/או השירותים המוצגים בדילים באתר.
 9. אין להתייחס לפרסום הדילים באתר כאל המלצה מצד האתר לרכישת המוצרים. האחריות חלה על המפרסם ו/או אתר הסחר ו/או על המשתמש בלבד. האתר והנהלת האתר אינם צד להתקשרות זו.
 10. למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לגבי מהימנות הנתונים לגבי כל עסקה ועסקה השאובים מגורם שלישי. באחריות הגולש לבדוק ולאמת את המידע אודות הדילים באתרי הסחר ו/או המפרסמים אליהם מפנה האתר ואין לראות בדילים המוצגים באתר משום "הצעה" תקפה של האתר ו/או של צדדים שלישיים, כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -1972.
 11. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישה של משתמש לשירות באם יפר את תנאי התקנון.
 12. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש בו מבלי ליידע על כך מראש.
 13. אתר https://www.stock-4u.com/  אינו אחראי לשינוי המחיר ו/או תנאי העסקאות המופיעות באתר.

אחריות ושיפוי

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. כמפורט להלן.
 2. המשתמש הינו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו
 3. המשתמש מסכים לשפות את בעל האתר ולהגן עליו בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג’ כלשהו, כתוצאה מאופן השימוש באתר ובשירותיו במקרים בהם המשתמש גורם נזק במכוון או ברשלנות לחברה, בניגוד להוראות החוק והתקנון.
 4. המשתמש מודע לכך שהאתר אינו אחראי לתוצאות מהשימוש באתר ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלו ו/או כל הידע שהועבר דרך האתר ו/או של פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.
 5. המשתמש מודע לכך שהאתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באמצעות קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי המוצג באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים האתר איננו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים ו/או המידע המוצג באתר, ואיננו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם.
 6. כפי שהובהר, האתר משמש רק כפלטפורמה למסירת מידע. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 7. המשתמש מתחייב שלא לבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי במקרה שבו רכש מוצר ו/או שירות דרך קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי באתר, לרבות מוצר ו/או שירות פגום ו/או באיכות ירודה ו/או שלא תואם את התמונה המופיעה באתר. בדיקתם של אחריות המוצר ומדיניות החלפת המוצרים שנרכשו מבעלי העסק הינם באחריות הבלעדית של המשתמש.
 8. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל תוכן שמכיל האתר.

 

שימוש והתנהלות

 1. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. הרישום מתבצע באמצעות הכנסת הכתובת האלקטרונית של המשתמש. הכנסת הכתובת מהווה אישור מצד המשתמש שקרא את האמור וכי הוא מסכים לתנאי ההצטרפות.
 2. בכוונת האתר לעשות את כל שבאפשרותו על מנת ששירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רציפה ללא תקלות. נוסף על כך, האתר רשאי להפסיק את השימוש בו מעת לעת לצרכי תחזוקה וארגון.
 3. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 4. בכל מקום באתר שבו קיים קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא יישא האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע במוצר ו/או בשירות שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר.
 5. האתר אינו אחראי על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי המפרסם.
 6. האתר רשאי להציג בפני הגולשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, אודות דילים ומידע פרסומי נוסף וזאת בכפוף לאישור מפורש של הגולש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר ובהתאם לחוקי המדינה בנושא.
 7. לגולש תינתן האפשרות לבחור ולמיין את התכנים אותם מעוניין לקבל וכן לשנות את בחירתו מעת לעת.
 8. האתר רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע כאמור.
 9. הגולש רשאי לפנות לצוות האתר על מנת להסיר את פרטיו ממאגר המידע ו/או על מנת להפסיק את  משלוח המידע השיווקי מטעמו. בנוסף, האתר מאפשר לכל משתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה מתוך כל מייל הנשלח אליו מטעמו.
 10. חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת הגולש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו אדם, וגולש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

הצגת מידע של מכירות קבוצתיות

 1. המידע אודות הדיל מפורסם בקצרה באתר. כל המידע נמסר באחריותם הבלעדית של המפרסמים לרבות מחירו, המחיר לאחר ההנחה וכן אחוז ההנחה של המוצר ו/או השירות במסגרת הדיל.
 2. המחיר של כל דיל הינו המחיר כפי שמוצע על ידי המפרסם והספק של הדיל. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
 3. האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להציג לגולשים מבצעים תקפים ומעודכנים בכל עת. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב כי כל המבצעים המופיעים באתר יהיו עדכניים וזאת עקב מגבלות טכנולוגיות כאלו ואחרות. בכל מקרה, המידע הקובע יהיה תמיד המידע המופיע באתר הסחר אליו מפנה הקישור באתר ובו נמצא המבצע בכפוף לאמור בתקנון אתר הסחר אליו המשתמש מופנה.
 4. האתר רשאי להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מראהו, השירותים והתכנים המופיעים בו וזאת ללא כל צורך להודיע לכל משתמש מראש.
 5. על מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתרי סחר, על המשתמש להיות בן 18 שנה ומעלה, בעל אזרחות ותושבות ישראלית, המתגורר בתחומי מדינת ישראל, ובעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף. מידע זה אינו ממצה את התנאים החלים על המשתמש בהתקשרותו עם אתרי הסחר. לכל אתר סחר תקנון ואופן שימוש שבאחריות המשתמש לקרוא ולהיות מודע אליו.
 6. על מנת לקבל את המייל היומי בו מוצגים כל הדילים היומיים המרוכזים על-ידי האתר וכן חומר פרסומי נוסף ועדכונים, על המשתמש להזין את פרטי כתובת המייל שלו באתר.
 7. האתר רשאי להשתמש בפרטים שמוסר המשתמש ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירות, ליצירת הקשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי.

פרסום מודעות באתר

 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים של המודעות בלבד.
 2. כל המפרסם באתר נושא לבדו באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שהעביר לאתר ולכל התוצאות שינבעו ממנו.
 3. האתר לא יישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המפרסם.
 4. עם העלאת המודעות של המפרסם לאתר, המפרסם מתחייב לעמוד בהטבה אותה הינו מציג לגולשי האתר. במידה שהמפרסם אינו עומד בתנאי הפרסום, המפרסם יודע כי עלול להגרם נזק תדמיתי בלתי הפיך לאתר וכי יהיה חשוף לתביעות של הגולשים ושל האתר. אי עמידה בתנאי ההטבה מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, החושפת את המפרסם להגשת כתבי אישום פליליים על ידי משרד התמ"ת. במקרה שכזה יהיה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע את המפרסם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.
 5. האתר לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למפרסם או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותן.
 6. המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מיידי.
 7. המפרסם יודע ומסכים כי כל מידע ו/או נתונים ו/או פרטים שיציג באתר ייחשבו כאילו ניתנו על ידו רשות, והוא מאשר בכך כי הוא רשאי ובעל הזכות להעניק לאתר רישיון בלתי חוזר להשתמש, להעתיק, להציג, להפיץ את הנתונים והפרטים והמידע שמסר לאתר.
 8. המפרסם מצהיר בזאת ידוע לו שאינו רשאי לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש פרטים ו/או נתונים ו/או מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, הצעות מיניות בוטות או פוגעות ו/או פרטים שהינם בגדר לשון הרע, או פוגעניים או בלתי צנועים, או בעלי אופי מיני, או גזעניים, או שיש בהם כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו או להציג תמונות עירום וכל חומר שמזיק. האתר רשאי למחוק חומרים כאלה לפי שיקול דעתו הבלעדית. המפרסם מתחייב שהתכנים המועברים מטעמו לאתר הינם בהתאם לכל דין, ואינם פוגעים בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ו/או מהווים לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או מפרים צווי איסור פרסום.
 9. המפרסם מתחייב לפצות באופן מיידי את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שתיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק כאמור.
 10. האתר משמש כצינור להעברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על יד המפרסם, ומהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי פרסום. לאתר ולמי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לשימוש באתר ואחריותם אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים ולנתונים שלך ושל יתר המשתמשים ו/או המפרסמים באתר.
 11. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד ג’ אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר אינו צד לכל עסקה כזו, הוא לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והוא לא יקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה.

קניין רוחני

 1. כל הזכויות בעיצובים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הציורים, האיורים, וכל יצירה ו/או קניין רוחני אחר אשר מופיעים באתר שמורות לאתר, לרבות פרטי הגולשים, תוכנות, יישומים וממשקים.
 2. הגולש מתחייב כי לא יעתיק ו/או יפרסם בפומבי את המידע ו/או הנתונים המוצגים באתר ו/או חלק מהם.

 


השאר תשובה